Missie en Visie op Eigen Regie​

De stichting OZOverbindzorg.nl werkt aan een samenleving waarin mensen de regie hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Dit vraagt om een kanteling in het denken en doen van burgers, overheden en organisaties. Burgers en hun kring van familie, vrienden en andere bekenden, hebben altijd het eerste recht om zelf oplossingen te bedenken, hun stem te geven en niet onnodig regie en autonomie te verliezen. De Stichting OZOverbindzorg.nl zet zich in om deze denkwijze in de samenleving te verankeren.

Voor veel mensen zijn 3 basiswaarden belangrijk: De mens wil autonoom zijn, in verbinding staan met anderen en betekenisvol zijn.
De stichting wil hierop aansluiten en het welzijn en de gezondheid van mensen versterken. Zij doet dit door voorwaarden te scheppen voor eigen regie, sociale verbondenheid en persoonlijke zingeving.

In situaties waarbij mensen afhankelijk zijn van hulp van derden, wil de stichting het vermogen bevorderen van ieder mens om zich aan te passen aan de uitdaging van het leven en daarover zelf de regie te voeren.

“Het recht op participatie is één van de belangrijkste (kinder)rechten. Zelf het leven vormgeven en beslissen over wat je belangrijk vindt in je leven en wie je daarbij nodig hebt.”

  • Het gaat immers over de mens zelf!
  • Ieder mens heeft unieke wensen over welzijn en gezondheid
  • En mag bepalen wat waardevolle hulp en zorg is
  • Afstemming over hulp en zorg dient de mens als geheel en in relatie tot het eigen netwerk
  • De mens wordt versterkt in eigen kracht met mensen die dichtbij staan.

Uit onderzoek blijkt dat betere resultaten in hulp- en zorgverlening worden behaald als er sprake is van empowerment, erkenning en partnerschap met professionals. Het gaat om gehoord en gezien worden en dus om erkenning krijgen. Ieder mens wil erkend worden in het persoonlijke verhaal. En meebeslissen over wat voor hem/haar goede persoonsgerichte hulp en zorg is. De hulp die mensen ontvangen dient bij te dragen aan een goed leven; pas dan is ze effectief en verantwoord. Het gaat over veilige en zinvolle hulp en zorg, die de mens helpt een zo goed mogelijk leven te leiden, tegen acceptabele maatschappelijke kosten. Dit vraagt om nieuwe instrumenten, onderzoeken en innovaties die we in gezamenlijkheid met cliënten, hun mantelzorgers en professionals willen creëren. De stichting wil hierover voortdurend in gesprek blijven; het is continue een afweging van persoonlijke, professionele en maatschappelijke waarden.